Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kuryłówce informuje, że zgodnie z

Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Art. 9 punkt 2

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

  1. odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym
  2. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych
  3. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85oC, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu
  4. substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru
  5. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek
  6. ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z
  7. obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
  8. stacji krwiodawstwa,
  9. zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
  10. laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Wersja do pobrania

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z awarii i czyszczenia przepompowni kanalizacyjnych na terenie gminy w 2014r.